Zespół Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych
w Olsztynie

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://zseit.olsztyn.eu/

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://zseit.olsztyn.eu/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-06-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-29.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  Niektóre zdjęcia wymagają dopisania tekstu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-06-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Klonowska, sekretariat@zseit.olsztyn.eu . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 527 92 65 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły

ul Bałtycka 37 A
10-144 Olsztyn


 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Bałtyckiej. Do wejścia prowadzą schody i podjazd dla osób na wózku inwalidzkim, nie ma ograniczeń w postaci progów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Przy wejściu do szkoły znajduje się portiernia w której pracownicy obsługi udzielają niezbędnych informacji.

 2. Sekretariat, gabinet Dyrektora szkoły i pomieszczenia administracyjne Szkoły znajdują się na parterze budynku. Do wyżej wskazanych pomieszczeń nie prowadzą schody. Z korytarza na parterze jest dostęp tylko do części sal lekcyjnych. Do pozostałych sal prowadzą schody. W budynku nie ma wind.

 3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 4. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek bursy

ul. Bałtycka 37A
10-144 Olsztyn
 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Bałtyckiej. Przy wejściu do budynku występują ograniczenia w postaci schodów. Przy wejściu do bursy znajduje się portiernia w której pracownicy udzielają niezbędnych informacji.
 2. Do większości pomieszczeń w budynku prowadzą schody oraz występują ograniczenia w postaci progów. W budynku nie ma wind.
 3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku bursy nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 4. Na terenie bursy znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
 6. W bursie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Skip to content