Projekty międzynarodowe

Aktualnie nasza szkoła utrzymuje współpracę z:

  • Gewerblich-Technische Schulen w Offenburg - Niemcy

Do historii przeszła współpraca z:

  • Lycee Chaptal w St.Brieuc - Francja

  • Gimnazjum im. Heinricha Heinego w Bottrop - Niemcy

 

Stella 2.0

Międzynarodowa Stella 2.0

 

 


logo miasta Offenburg logo miasta Olsztyn

Współpraca międzynarodowa

Gewerblich-Technische Schule Offenburg –

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

Wymiana uczniowska między Gewerblich – Technische Schule Offenburg i ZSEiT w Olsztynie rozpoczęła się w roku 2000 i trwa nieprzerwanie do dziś. Jej inicjatorką była fundacja „Maria und Georg Dietrich Stiftung”

Celem współpracy jest budowanie dobrych relacji polsko-niemieckich, nawiązywanie przyjaźni, pokonywanie barier językowych i wzajemnych uprzedzeń.

Podczas pobytu w Niemczech uczniowie z Polski poznają codzienne życie i zainteresowania swoich kolegów, uczą się języka oraz zwiedzają najciekawsze miejsca. Stałym punktem programu są również wizyty w firmach i zakładach pracy. Tam uczniowie zapoznają się z procesami technologicznymi oraz z całym zapleczem: urządzeniami i maszynami produkcyjnymi.

Każdego roku realizowane są techniczne projekty, związane z elektroniką, mechatroniką i odnawialnymi źródłami energii.

Należą do nich między innymi:

1.     Budowa modelu elektrownii wiatrowej

2.     Produkcja i wytwarzanie pneumatycznie tłoczonych plakietek

3.     Budowa i programowanie mobilnego robota sterowanego za pomocą mikrokontrolera

Inne ciekawe przykłady realizacji projektów znajdują się w zakładce PROJEKTY

Partnerska współpraca zapewnia kontakty , które pogłębiamy w duchu zjednoczonej Europy. Nauczyciele mają możliwość wymiany doświadczeń pedagogicznych, a uczniowie poznawania metod nauczania w różnych szkołach zawodowych.

2014 Turbina wiatrowa Turbina
wiatrowa
2013 Produkcja i wytwarzanie pneumatycznie tłoczonych plakietek Stempel
pneumatyczny
2010 Projektowanie i wytwarzanie identyfikatorów elektronicznych Identyfikatory
elektroniczne
2007 Projekt mechatroniczny - mechaniczny bączek Mechaniczny
bączek
2002 Sterowanie urządzeń za pomocą techniki cyfrowej Sterowanie
cyfrowe
 

 

IT Team

 

Typ projektu:

Projekt Partnerski Leonardo da Vinci 2009

Tytuł projektu:

Technologie informacyjne w nauczaniu przedmiotów ścisłych związanych z elektroniką, automatyką, mechatroniką oraz budownictwem

Kraje partnerskie:

Polska, Rumunia, Turcja, Belgia

Język roboczy projektu:

Angielski

Z Polski udział biorą:

1) Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, http://wsinf.edu.pl
2) Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania, http://www.owsiiz.edu.pl
3) Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, http://www.zset.olsztyn.pl

Celem projektu jest podjęcie następujących kwestii:
- podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności w zakresie technologii informacyjnych
nauczycieli poprzez zastosowanie modułów szkoleniowych dotyczących wykorzystania IT
jako narzędzia dla nauczycieli oraz przygotowywania materiałów szkoleniowych,
- motywowanie uczniów oraz stymulowanie ich kreatywności a także zachęcanie do pracy w
grupach poprzez: tworzenie grup międzynarodowych (obejmujących nauczycieli oraz
uczniów z innych krajów Unii Europejskiej),
- umożliwianie uczenia się w grupach rówieśniczych z wykorzystaniem wspólnych narzędzi,
- poprawa atrakcyjności lekcji/modułów/szkoleń,
- uznawanie kompetencji i umiejętności związanych z technologiami informacyjnymi
nauczycieli i uczniów zdobytych zarówno w ramach kształcenia formalnego jak i poza
formalnego.
- wymiana doświadczeń pomiędzy systemami kształcenia i szkolenia zawodowego w krajach
objętych partnerstwem,
- rozwój i wdrażanie wspólnych narzędzi szkoleniowych do systemów kształcenia i szkolenia
zawodowego w krajach objętych partnerstwem,
- przewidywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy,
- rozwój umiejętności współpracy, komunikacji zawodowej wśród uczniów,
- rozwój osobisty osób kształcących się oraz kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Rezultatem projektu będzie stworzenie Wirtualnego Środowiska Edukacyjnego – strony internetowej projektu, która będzie źródłem materiałów edukacyjnych i szkoleniowych dla nauczycieli przedmiotów ścisłych w szkolnictwie zawodowym. Ponadto rezultaty projektu zostaną zebrane na płycie CD i zaprezentowane podczas spotkania kończącego projekt.
Idea projektu symbolizuje ducha europejskiego oraz ilustruje wartość współpracy europejskiej. Planowane działania zmierzają do ułatwienia wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy nauczycielami i uczniami systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w krajach zaangażowanych w projekt. W celu osiągnięcia założonych celów, stworzone zostaną grupy robocze z czytelnie określonymi zadaniami obejmujące zarówno nauczycieli jaki i uczniów/studentów.
Językiem roboczym projektu będzie język angielski.

 

Leonardo Da Vinci

 

Tytuł projektu: Komunikacja elektroniczna pomiędzy szkołą i rodzicami.

 

Strona internetowa: http://ecom4s2p.mixxt.com/

 

Od 2010 roku nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie dotyczącym wykorzystania narzędzi elektronicznych do komunikowania się szkoły z rodzicami uczniów. Projekt jest finansowany z budżetu programu Leonardo da Vinci (http://leonardo.org.pl).

Komunikacja pomiędzy szkołą i rodzicami uczniów ma kluczowe znaczenie dla budowania relacji opartych na zaangażowaniu i zaufaniu rodziców. Zaangażowanie rodziców prowadzi z kolei młodzież do rozwoju i pozytywnych  efektów w przyszłości. Celem projektu jest poznanie roli nowych narzędzi w tej komunikacji, takich jak ICT i odkrycie barier, które utrudniają komunikację. Będą przeprowadzone badania dotyczące sposobów wykorzystania narzędzi elektronicznych w komunikowaniu się pomiędzy szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe a rodzicami kształcącej się tam młodzieży. Celem tych badań jest poznanie roli jaką odgrywają nowe technologie takie jak: telefon komórkowy, poczta elektroniczna, strona internetowa szkoły, blogi, platformy e-learningowe, i portale społecznościowe, np. Facebook, Twitter itp., w komunikacji z rodzicami. Dodatkowo te sposoby komunikacji będą badane pod kątem ich efektywności prowadzącej do zaangażowania rodziców w życie szkoły.   

INSTYTUCJE PARTNERSKIE

Belgia - Limburg - Katholieke Hogeschool Limburg - koordynator projektu
Francja - Awinion - Universite´ d’Avignon et des Pays de Vaucluse
Hiszpania - Zaragoza - Institute for the Development of Innovation
Niemcy - Gϋstrow - Institut fϋr Bildung und Forschung GmbH
Cypr - Nikozja - Cyprus Neuroscience & Technology Institute
Turcja - Samsun - Tekkekoy Halk Egitim Merkezi
Turcja - Trabzon - Kavakmeydan Vocational Trade High School
Polska - Lubin - Zespół Szkół nr 1
Polska - Olsztyn - Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

SPOTKANIE ROBOCZE

W dniach 17.06.2011 - 29.06.2011 odbyło się spotkanie wszystkich partnerów. Organizatorem był Bilse - Institut z Gustrow z Niemiec.

W czasie spotkania odbyły się prezentacje instytucji partnerskich. Ustalono zadania do realizacji w czasie trwania całego projektu. Przedstawiono przygotowane prezentacje na temat e-komunikacji. Dyskutowano nad zmianami dotyczącymi strony internetowej oraz logowania na platformie. Pracowano nad sposobami rozpowszechniania projektu.

SPOTKANIE BILATERALNE

W dniach 5.04.2011 – 11.04.2011 zostało zorganizowane spotkanie bilateralne. Gospodarzem był Cyprus Neuroscience& Tehnology Instytute z Nikozji.

Przedstawiono prezentacje:

  1. Przeciwdziałanie uzależnieniu dzieci od internetu.
  2. Możliwości nauczania przez telefon komórkowy.

W ramach wizyty na Uniwersytecie obserwowano zajęcia ze studentami, uczestniczono w spotkaniu z dyrektorem Uniwersytetu, przeprowadzono rozmowy z pracownikiem socjalnym, zajmującym się problemami studentów.

W Instytucie „Dias” przedstawiono rządowy projekt dotyczący e-komunikacji pomiędzy szkołą a rodzicami i uczniami. Zapoznano z formami współpracy poprzez email, videokonferencję, forum dyskusyjne. Omawiano korzyści i problemy wynikające z korzystania z programu.

SPOTKANIE ROBOCZE

W dniach 22.11.2011 – 24.11.2011 odbyło się drugie spotkanie wszystkich partnerów na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Saragossie.

W Hiszpanii omawiano systemy edukacyjne w poszczególnych krajach. Przedstawiano możliwości nowoczesnych technologii, z których korzystają nauczyciele takich jak: telefon komórkowy, e-mail, strona internetowa , blog, Facebook, Twitter. Uczestniczący w spotkaniu studenci zaprezentowali formy e-komunikacji stosowane w szkołach Francji, Belgii, Holandii. Zwiedzano typową hiszpańską szkołę średnią, gdzie obserwowano działanie panelu w ramach programu informującego rodziców o postępach uczniów. Przedstawiono także systemy platform edukacyjnych I,E.S.”Santiago Hernandez”: 1. - nauczyciel/rodzice;
2. - rodzice/nauczyciel a także: Wulkan, Librus, Smart School, Fronter, Okulistik.

 

 

 

SPOTKANIE BILATERALNE

W dniach 26 – 30.03.2012 r. zostało zorganizowane kolejne spotkanie bilateralne. Gospodarzem był Instytut Tekkekoy Halk Egitimi Merkezi z miejscowości Samsun w Turcji.

W czasie spotkania przedstawiono prezentacje na temat  systemu edukacyjnego w Turcji, zapoznano z problematyką edukacji w regionie. Zaprezentowano projekt reformy szkolnictwa. W ramach wizyty w Urzędzie Miasta dyskutowano na temat problemów związanych  z nauczaniem młodzieży . W czasie wizyty w szkole obserwowano zajęcia lekcyjne, a następnie dzielono się z nauczycielami  doświadczeniami w zakresie komunikacji z rodzicami.

 

SPOTKANIE ROBOCZE

 

W dniach 7.05.2012 - 9.05.2012 odbyło się ostatnie spotkanie robocze. Gospodarzem był Neuroscience & Technology Institute z Nikozji.Spotkanie poświęcone było podsumowaniu całokształtu prac w ramach projektu "Komunikacja elektroniczna pomiędzy szkołą i rodzicami". Grupy reprezentujące dany kraj po kolei przedstawiały swoją dotychczasową działalność. Po każdej prezentacji odbywała się dyskusja. Następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w anonimowej ankiecie poświęconej ocenie poszczególnych elementów projektu. Wspólnie opracowywano dokumentację ewaluacyjną. Ogólnego podsumowania dokonał koordynator projektu Gerard Gielen.

 W programie spotkania umieszczono również zwiedzanie placówki, przedstawienie jej działalności i dorobku oraz aktualnie wprowadzanych projektów na temat możliwości nauczania przez telefon komórkowy oraz przeciwdziałania uzależnieniu dzieci od internetu. Ponadto dr Yannis Laouris promował swoją książkę na temat współczesnego Cypru.

 

 

Offenburg

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70