Zadania szkolnego doradcy zawodowego

 
 1. Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia.
 3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
  1. rynku pracy
  2. trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia
  3. możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy
  4. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym
  5. alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
  6. programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
  7. porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.
 4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
 6. Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
 7. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.
 8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
 9. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
  1. tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,
  2. realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły.
 10. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
 11. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego itp.
 12. Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów klas trzecich – spotkania z uczniami, zapoznanie z regulaminem praktyk, kontrola praktyk, kontrola dzienniczków praktyk.
 13. Nawiązanie współpracy z pracodawcami w celu realizacji praktyk zawodowych

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70