Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH W OLSZTYNIE

 

(podstawa prawna: rozporządzenie MEN  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)..

 

I. Podział zajęć dydaktycznych na semestry:

 1. I półrocze dla klas I i II                                                            01.09.2020r.-24.01.2021r.   ZMIANA 01.09.2020r. - 31.01.2021r.

 2. I półrocze dla klas III i IV                                                       01.09.2020r.-11.12.2020r.

 3. II półrocze dla klas III                                                             14.12.2020r.-25.06.2021r.

 4. II półrocze dla klas I i II                                                          08.02.2021r.-26.06.2021r.   ZMIANA  01.02.2021r. - 26.06.2021r.

 5. II półrocze dla klas IV-tych:                                                    14.12.2020r.-30.04.2021r.

 6. Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych kl. IV                                       30.04.2021r.

 7. Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych kl. I - III                                 25.06.2021r.

 

II. Ferie i przerwy świąteczne:

 1. Zimowa przerwa świąteczna                                                  23 grudnia  – 31 grudnia 2021r.

 2. Ferie zimowe                                                                            25 stycznia –  7   lutego   2021r.   ZMIANA 04 stycznia 2021r. - 17 stycznia 2021r.

 3. Wiosenna przerwa świąteczna                                               1 kwietnia  –  6 kwietnia 2021r.

 4. Ferie letnie                                                                               26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.

 

III. Matura:

         1. Egzamin w terminie podstawowym

              Cześć pisemna: 4 – 21.05. 2021r. (wg harmonogramu CKE),
              Część ustna język polski 7 – 21.05.2021r. (wg harmonogramu szkoły),

              Część ustna języki obce nowożytne 6 – 21.05.2021 (wg harmonogramu szkoły),

 

         2. Egzamin w terminie dodatkowym: 3 – 19 czerwca 2021r.

         3. Egzamin w terminie poprawkowym:

             23.08.2021r. egzamin pisemny, 23- 25.08.2021r. egzaminy ustne.

   

IV. Egzaminy zawodowe:

         12 stycznia 2021 – ETAP PISEMNY

         13.01 – 10.02.2021 ETAP PRAKTYCZNY

         22 czerwca 2021 – ETAP PISEMNY

         23.06.2021 – 8.07.2021 ETAP PRAKTYCZNY

 

V. Terminy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych:

 1. W klasach III i IV - za semestr I                                                                 07.12.2020r.

 2. W klasach I-II za semestr I                                                                         18.01.2021r.    ZMIANA 26.01.2021r. 

 3. W klasach IV - rocznych                                                                               23.04.2021r.

 4. W klasach I-III - rocznych                                                                           18.06.2021r.

 

VI. Praktyki zawodowe:

 1. Klasa IIIEO i IIITMA                                                                                                     01.03.2021r. - 28.03.2021r.

 2. Klasa III EL, IIITMB i IIITiA                                                                                        06.04.2021r. - 30.04.2021r.

 3. Klasa IIIOZE, III AT i III TiB                                                                                       04.05.2021r. - 31.05.2021r.

        

  Kurs SEP:  wg odrębnego harmonogramu.

  Egzaminy SEP:  wg odrębnego harmonogramu.

 

VII. Pożegnanie klas maturalnych                                     29 kwietnia 2021r.

 

VIII. Egzaminy poprawkowe                                 23.08.2021r.- 27.08.2021r.

 

IX. Rekolekcje wielkanocne                                    09.032021r.- 11.03.2021r.

 

X. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

02.11.2021r., 12.01.2021r., 4,5,6,7.05.2021r., 4.06.2021r., 10.06.2021r., 11.06.2021r.,  22.06.2021r.

 

 

XII. Terminy zebrań Rady Pedagogicznej:

 

 1. 27.08.2020r.  godz.   13.00  -  podsumowanie roku szkolnego 2019/2020

 2. 14.09.2020r. godz. 15.00  - plan pracy na rok, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora, sprawy bieżące

 3. 14.10.2020r.  godz.  15.00  -  DEN

 4. 12.11.2020r.  godz. 15.00  -  sprawy bieżące

 5. 10.12.2020r. godz. 15.00 - klasyfikacja - kl. III-IV

 6. 21.01.2021r.  godz. 15.00  -  klasyfikacja - kl. I-II    ZMIANA 28.01.2021r. godz 15.00

 7. 25.02.2021r.   godz. 13:00    sprawy bieżące

 8. 27.04.2021r.  godz. 15.00  -  klasyfikacyjna kl. IV

 9. 20.05.2021r.  godz. 15.00  -  sprawy bieżące (w razie konieczności)

 10. 22.06.2021r.  godz. 15.00  -  klasyfikacja kl. I - III

 11. 29.06.2021r.  godz.   9.00  -  kończąca rok szkolny

 12. Spotkania szkoleniowe Rady Pedagogicznej wg odrębnego harmonogramu

 

XIII. Spotkania z rodzicami:

 

 1. 14 września 2020r.:

  • godz. 17.00 - spotkanie dyrektora z rodzicami klas I – szych,

  • godz. 17.30 – spotkania wychowawców wszystkich klas z rodzicami,

  • godz. 18.15 – spotkanie przedstawicieli trójek klasowych rodziców – s. konferencyjna.

 2. 12 listopada 2020r. godz. 17.30 – wywiadówka.

 3. 21 stycznia 2021r. godz. 17.30 – wywiadówka. ZMIANA  28 stycznia 2021r. godz. 17.30

 4. 25 luty 2021r. godz. 17.30 – indywidualne konsultacje rodziców
  z nauczycielami

 5. 25 marca 2021r. godz. 17.00-18.30 – wywiadówka

 6. 20 maja 2021r. godz. 17.30 – wywiadówka kl. I – III.

 

         Spotkania "szkolnej rady rodziców" z dyrektorem w ww. terminach na pół godzin przed spotkaniami klasowymi.      

         Inne terminy spotkań z rodzicami ustalają wychowawcy klas w zależności od potrzeb po uzgodnieniu terminu z dyrektorem.

 

XIII. Spotkania Prezydium Rady Rodziców wg odrębnego harmonogramu.

 

XIV. Kalendarz imprez szkolnych wg odrębnego harmonogramu.

 

XV. Zebrania Zespołów Rady Pedagogicznej:

        Wg harmonogramów opracowanych przez Przewodniczących zespołów.

        Pozostałe terminy spotkań zespołów ustalą: dyrektor, wicedyrektorzy, kierownik szkolenia praktycznego i  wicedyrektor  ds. bursy, w zależności od bieżących potrzeb.

 

XVII. Terminy rozliczania godzin ponadwymiarowych i zastępstw:

 

 1. wrzesień                                                                                                        25.09.2020r

 2. październik                                                                                                    23.10.2020r.

 3. listopad                                                                                                         23.11.2020r.

 4. grudzień                                                                                                        25.12.2020r.

 5. styczeń                                                                                                          22.01.2021r.

 6. luty                                                                                                               19.02.2021r.

 7. marzec                                                                                                          26.03.2021r.

 8. kwiecień                                                                                                        23.04.2021r.

 9. maj                                                                                                               21.05.2021r.

 10. czerwiec                                                                                                         25.06.2021r.

 

Uwagi:

 

1. O ewentualnym wystawieniu oceny niedostatecznej śródrocznej nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia i rodziców na tydzień przed końcem semestru.

2. O ewentualnym wystawieniu oceny niedostatecznej na koniec roku nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia i rodziców na zebraniu w dniu 20.05.2021 r.

/w klasach IV- tych w dniu 25.03.2021 r./.

3. Wychowawca jest zobowiązany poinformować uczniów i rodziców o wszystkich istotnych terminach zawartych w kalendarzu roku szkolnego.

4. Nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów o programie nauczania przedmiotu oraz długości przedmiotu w cyklu. Proszę również podać informację, że ocena końcowa z przedmiotu zawarta jest na świadectwie ukończenia szkoły.

5. Nauczyciele są zobowiązani na początku roku szkolnego poinformować uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70