CISCO

Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodyce kształcenia. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy.


Program akademii sieciowej Cisco jest stale i na bieżąco aktualizowany. Chodzi o to, aby uczestnicy kursów uzyskiwali wiedzę odpowiadającą aktualnemu stanowi techniki. Jednocześnie program zakłada stałe kontakty pomiędzy Cisco a akademiami prowadzącymi zajęcia kursowe. Taka dwustronna komunikacja pozwala na uaktualnianie programu w zależności od potrzeb odbiorców i wymagań rynku pracy.

Program Cisco Networking Academy ma strukturę hierarchiczną. Umożliwia ona efektywne szkolenie instruktorów akademii oraz stałą kontrolę i wspomaganie niezbędne do utrzymania właściwego poziomu dydaktycznego.

Program zajęć:


Zajęcia trwają cztery semestry i są realizowane w ciągu dwóch semestrów szkolnych.

 

Semestr 1

1. Wprowadzenie
 •     Podstawy budowy komputera
 •     Podstawowa terminologia sieciowa
 •     Pojęcie przepustowości sieci
2. Model OSI/ISO
 •     Ogólne pojęcia związane z komunikacją w sieciach
 •     Budowa modelu OSI
 •     Porównanie modeli OSI i TCP/IP
3. Sieci lokalne (LAN)
 •     Podstawowe urządzenia stosowane w budowie sieci lokalnych
 •     Ewolucja urządzeń sieciowych
 •     Budowa sieci lokalnych
4. Sygnały elektryczne
 •     Sygnały i szumy w systemach komunikacyjnych
 •     Kodowanie sygnałów w sieci
5. Warstwa 1 - media, połączenia, kolizje
 •     Najczęściej wykorzystywane media
 •     Komponenty warstwy 1
 •     Kolizje; domeny kolizyjne
 •     Podstawowe fizyczne topologie sieci
6. Technologie warstwy 2
 •     Standardy LAN
 •     Adresacja na poziomie warstwy 2
 •     Protokół dostępu do medium (MAC)
 •     Podstawowe fizyczne topologie sieci
 •     Wprowadzenie do sieci typu Ethernet, IEEE 802.3, Token Ring, FDDI
 •     Urządzenia operujące na warstwie 2
 •     Usuwanie prostych problemów w sieci Ethernet
7. Podstawy projektowania sieci
 •     Identyfikacja miejsc montażu urządzeń sieciowych
 •     Okablowanie horyzontalne i szkieletowe
 •     Tworzenie dokumentacji projektowej
 •     Problemy związane z uziemieniem kabli
 •     Problemy związane z zasilaniem
8. Budowa okablowania strukturalnego
 •     Opracowanie projektu
 •     Instalacja gniazd RJ-45, montaż kabli ściennych
9. Warstwa 3 (IP)
 •     Organizacja adresacji IP
 •     Wybór ścieżki doręczenia pakietu
 •     Adresy zarezerwowane
 •     Tworzenie podsieci
10. Protokoły warstwy 3
 •     Urządzenia pracujące na warstwie 3
 •     Komunikacja między sieciami
 •     Protokół ARP
 •     Protokoły typu IGP i EGP
11. Warstwa 4 (transportowa)
 •     Funkcjonalność warstwy 4
 •     Protokoły TCP i UDP - podstawy
12. Warstwy sesji, prezentacji i aplikacji
Semestr 2

1. Powtórka wiadomości z SEMESTR u 1
 •     Model OSI/ISO
 •     Sieci lokalne
 •     Adresacja IP
2. Sieci rozległe (WAN)
 •     Enkapsulacja pakietów w sieciach WAN
 •     Wybór ścieżki doręczenia pakietu
3. Konfiguracja routera - podstawy
 •     Metody konfiguracji
 •     Konfiguracja interfejsów
 •     Podstawowe metody diagnozowania sieci
 •     Rozwiązywanie problemów z routerami
4. Uaktualnianie systemu operacyjnego routera
 •     Numeracja wersji IOS, nazewnictwo obrazów systemu
 •     Proces instalacji nowej wersji systemu
 •     Proces konfiguracji routera w wypadku usunięcia startowego pliku konfiguracyjnego
5. Protokoły TCP i IP - rozszerzenie wiadomości
 •     Enkapsulacja danych w warstwie transportu
 •     Porty; standardowe usługi sieciowe
 •     Algorytmy kontroli ilości przesyłanych danych
 •     Datagram IP
 •     Fragmentacja i defragmentacja pakietów
 •     Rola protokołu ICMP w transmisji danych
6. Adresacja IP i DNS
 •     Projektowanie adresacji sieci podzielonej na podsieci
 •     Odwzorowanie nazw domenowych na adresy IP
7. Protokoły dynamicznego wyznaczania tras pakietów
 •     Koncepcja dynamicznego ustalania tablicy routingu
 •     Klasyfikacja protokołów routingu dynamicznego
 •     Podstawowe protokoły routingu wewnętrznego - RIP, IGRP
 •     Techniki rozwiązywania problemów

 

Semestr 3


1. Powtórka wiadomości z SEMESTR u drugiego

 •     Model OSI/ISO
 •     Routing i protokoły routingu

2. Przełączanie w sieciach LAN

 •     Omówienie problemów komunikacyjnych występujących w sieciach LAN
 •     Tryb full-duplex i Fast Ethernet
 •     Przełączanie i VLAN-y
 •     Tworzenie drzewa rozpinającego

3. Wirtualne sieci LAN

 •     Segmentacja sieci lokalnych
 •     Rozpinanie VLAN-u na wielu switchach
 •     Współpraca z routerami
 •     Statyczne sieci wirtualne
 •     Dynamiczne sieci wirtualne
 •     Korzyści płynące ze stosowania VLAN

4. Projektowanie sieci LAN

 •     Cele projektowania sieci LAN
 •     Metodologia projektowania sieci LAN
 •     Projektowanie sieci z uwzględnieniem podziału na warstwy OSI/ISO

5. Protokoły routingu: IGRP

 •     Przypomnienie zadań warstwy sieciowej
 •     Protokoły routowalne i routujące
 •     Właściwości protokołów distance-vector
 •     Działanie protokołu IGRP

6. Listy kontroli dostępu (ACL)

 •     Wprowadzenie do ACL
 •     Sposoby konfiguracji ACL-i
 •     Standardowe listy kontroli dostępu
 •     Rozszerzone listy kontroli dostępu
 •     Nazwane listy kontroli dostępu
 •     Umieszczanie i weryfikowanie ACL

7. Novel IPX

 •     Stosowanie routerów Cisco w sieciach Netware
 •     Enkapsulacja Novell
 •     Routowanie Novell
 •     Konfiguracja protokołu IPX
 •     Monitorowanie i zarządzanie sieciami opartymi o IPX

8. Zarządzanie sieciami

 •     Wymagania dokumentacyjne
 •     Bezpieczeństwo w sieci
 •     Czynniki zewnętrzne
 •     Wydajność sieci
 •     Zarządzanie serwerami

 

Semestr 4

1. Przypomnienie wiadomości z SEMESTR u trzeciego

 •     Przełączanie w sieciach LAN
 •     Sieci wirtualne
 •     Projektowanie sieci LAN
 •     Protokoły routingu
 •     Listy kontroli dostępu
 •     Protokół IPX

2. Sieci rozległe

 •     Technologie stosowane w sieciach WAN
 •     Urządzenia wykorzystywane w WAN
 •     Korelacja pomiędzy WAN a modelem OSI/ISO
 •     Protokoły enkapsulacji w WAN
 •     Sposoby tworzenia połączeń w WAN

3. Projektowanie sieci rozległych

 •     Wymagania nakładane na sieci WAN
 •     Problemy związane z integracją WAN i LAN
 •     Metodologia projektowania sieci WAN
 •     Hierarchiczne podejście do projektowania sieci WAN

4. Protokół PPP

 •     Komponenty protokołu PPP
 •     Negocjacje towarzyszące tworzeniu sesji
 •     Autentykacja w PPP

5. ISDN

 •     Wprowadzenie do ISDN
 •     Korelacja z modelem OSI/ISO
 •     Tryby BRI i PRI
 •     Konfiguracja ISDN
 •     Routing Dial-on-Demand

6. Frame Relay

 •     Wprowadzenie do FR
 •     Definicje podstawowych pojęć związanych z FR
 •     Omówienie LMI (implementacji FR firmy Cisco)
 •     Podstawowa konfiguracja i weryfikacja FR

7. Zarządzanie sieciami

 •     Administracyjna strona zarządzania sieciami
 •     Monitorowanie sieci
 •     Problemy występujące w sieciach i ich rozwiązywanie
 •     Oprogramowanie wspierające zarządzanie sieciami

8. Przegląd materiału do egzaminu Network +

 •     Postawowe pojęcia związane z sieciami
 •     Przegląd zadań wszystkich warstw modelu OSI/ISO
 •     Łączność zdalna
 •     Bezpieczeństwo
 •     Implementacja, zarządzanie i opieka nad sieciami
 •     Rozwiązywanie problemów występujących w sieciach

9. Przegląd materiału do egzaminu CCNA

 •     Model OSI/ISO
 •     Tworzenie i planowanie podsieci
 •     Zarządzanie routerami
 •     Przełączanie w sieciach LAN
 •     Sieci wirtualne

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70