RODO

Szanowni Państwo, informujemy, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych  jest Zespół Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych w Olsztynie,  ul. Bałtycka 37 a, 10-044 Olsztyn,
e-mail: sekretariat@zset.olsztyn.pl

 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni:

Anna Szleszyńska,  adres e-mail: iod@zset.olsztyn.pl

 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych oraz informacje o przysługujących Państwu prawach z tym związanych zostały zawarte w klauzulach informacyjnych dostępnych w kancelarii Zespołu Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych w Olsztynie.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

Grzegorz Górski

 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ZSEiT , jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37A 10-144 Olsztyn, e-mail: sekretariat@zset.olsztyn.pl .

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni  Anna Szleszyńska  adres e-mail: annakatrzynaszleszynska@gmail.com

3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70