Terminarz rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W TECHNIKUM NR 6 W OLSZTYNIE NA ROK 2020/2021

 

L.p.

 

Rodzaj czynności

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 1

 

 

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do

godz. 15.00

 

 

2.


 

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie. 2

 

 

 

Od 15 czerwca 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r.

 

3.


Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Technikum Nr 6 o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

 

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

 

 

4.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Technikum Nr 6 o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

 

 

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

12 sierpnia 2020 r.

 

6.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Technikum Nr 6.

 

 

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

7.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

19 sierpnia 2020 r.

 


 

1 Zeskanowany wniosek lub zdjęcie wniosku wykonane telefonem wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych można przesłać drogą elektroniczną; dokumenty można również dostarczyć do szkoły i pozostawić je w skrzynce udostępnionej przed wejściem do placówki.

2 Badanie lekarskie będzie można wykonać w szkole w Technikum Nr 6 w dniach 27.07.-31.07. po wcześniejszej rejestracji w sekretariacie szkoły.

Szczegółowy terminarz rekrutacji:

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70